BUSINESS
business_blank
Ludens Play
创造追求快乐的移动服务
跟Scrich 一起享受吧!
business_blank
Ludens Creative
多种多样的创新, 
带来崭新的乐趣。 
business_blank
Ludens Medicare
美丽的变化,
给你的人生开启新的奇迹。
business_blank
Ludens by Lu
Lu咖啡精美华丽的室内设计,
提供最优质的咖啡和精美的诱人甜点供您享受。
business_blank
ZEO Ludens
通过吸引全球品牌及国内品牌进军 海外市场,
开拓多种文化中的时尚产业。
business_blank
Ludens TOI
变化!
跟Ludens TOI共同创造!